■ PUT 명령문을 사용해 파일 쓰기

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Put #파일 번호, [레코드 번호 또는 바이트 번호], 변수

----------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 레코드 번호 생략시 가장 최근 사용한 레코드 다음 레코드로 지정된다.

※ 레코드 번호 범위 : 1 ~ 2,147,483,647

Posted by 사용자 icodebroker
TAG

댓글을 달아 주세요