■ TO_CHAR 함수 : 숫자를 문자로 변환시 소숫점 처리하기

----------------------------------------------------------------------------------------------------

SELECT

    TO_CHAR(0.40, 'FM9990.99')           STR1

   ,RTRIM(TO_CHAR(4, 'FM99990.99') , '.') STR2 -- 정수일 경우 소수점 표시 안한한다.

FROM DUAL;

 

/*

STR1 STR2

---- ----

0.4  4

*/

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by 사용자 icodebroker
TAG

댓글을 달아 주세요