■ print 함수 : 큰 따옴표(") 또는 작은 따옴표(')로 둘러싸인 문자열들 출력하기

----------------------------------------------------------------------------------------------------

print('life ' 'is ' 'too short')

 

print('life ' + 'is ' + 'too short')

 

[결과]


'life is too short'

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by 사용자 icodebroker
TAG

댓글을 달아 주세요