■ Sequential 클래스 : model_from_yaml 함수를 사용해 모델 구하기

----------------------------------------------------------------------------------------------------


model.data


import keras.models as models

 

# 모델 데이터를 로드한다.

model = models.load_model("model.data")

 

# 모델 아키텍처에 대한 YAML 문자열을 구한다.

yaml = model.to_yaml()

 

print(yaml)

 

# YAML 문자열에서 모델을 구한다.

model = models.model_from_yaml(yaml)

----------------------------------------------------------------------------------------------------

Posted by 사용자 icodebroker

댓글을 달아 주세요