■ Button 클래스 : SetResourceReference 메소드를 사용해 리소스 설정하기

----------------------------------------------------------------------------------------------------

using System.Windows.Controls;

 

...

 

Button button;

 

...

 

button.SetResourceReference(Button.StyleProperty, "RedForegroundStyleKey");

----------------------------------------------------------------------------------------------------

※ 찾고자 하는 리소스가 존재하지 않는 경우 리소스를 적용하지 않는다.

Posted by 사용자 icodebroker
TAG

댓글을 달아 주세요